Privacy

1              Privacy Statement

Het is de bedoeling van Ernst & Young dat eyxchange.nl een aanvulling vormt op de diensten die onze organisatie verleent. Onderstaand volgt ons privacy statement ten behoeve van het wereldwijde netwerk van onze professionele dienstverlenende organisaties, alsmede de daaraan gelieerde en daarmee verbonden entiteiten.

In deze verklaring omschrijven wij hoe wij de privacy van alle bezoekers van onze site respecteren. Bij Ernst & Young streven wij ernaar om gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken teneinde uw privacy te beschermen. Wij zijn van mening dat iedereen van vrije informatie-uitwisseling kan profiteren als die informatie op verantwoorde wijze wordt verzameld en gebruikt.

Mocht u vragen hebben of het gevoel hebben dat bepaalde kwesties niet afdoende in ons privacy statement worden geregeld, neemt u dan contact met ons op.

Verzamelen, gebruiken, openbaar maken, aanmelden
Om van onze site gebruik te maken, hoeft u zich niet aan te melden. Als u eyxchange.nl alleen maar even bezoekt, vergaren wij geen persoonsgegevens over u, behalve tot op zekere (beperkte) hoogte via het gebruik van 'cookies', hetgeen hierna wordt toegelicht. Er kan echter sprake zijn van omstandigheden waarin u besluit om zich te abonneren op doorlopende updates van Ernst & Young.

In dat geval is het mogelijk dat Ernst & Young contact met u opneemt om u uit te nodigen voor bijzondere evenementen of u informatie over onze dienstverlening, publicaties en/of producten te verschaffen, dan wel ten behoeve van andere marketingdoeleinden.

De bij aanmelding verzamelde gegevens worden met behulp van in de branche gangbare encryptietechnologie beschermd, daar deze gegevens via internet worden verstuurd. Zo kunt u zich aanmelden voor:

I. E-mail alerts
Ernst & Young biedt bezoekers van haar site een 'e-mail alert service', op grond waarvan wij abonnees per e-mail een update sturen als er nieuwe informatie op ey.com wordt geplaatst. Als u besluit zich hierop te abonneren, dan verzamelen wij basale contactgegevens over u, zoals uw naam en
e-mailadres.

II. Belangstelling tonen voor werken bij Ernst & Young
Met behulp van de Ernst & Young-website kunt u uw belangstelling kenbaar maken voor werken bij ons of solliciteren op een van onze vacatures. Voor nadere bijzonderheden over de wervings- en selectieprocedure en de in dat kader vereiste gegevens kunt u naar het gedeelte 'Careers' van ey.com gaan.

III. Thought Center-webcasts
Om een Thought Center-webcast (live of gearchiveerd) van Ernst & Young te kunnen bekijken, dient u zich aan te melden. Daarbij dient u uw naam, e-mailadres en (correspondentie)adres, land, sector, organisatie, functie en telefoonnummer op te geven. Dan wordt u ook gevraagd of u cliënt van
Ernst & Young bent en of u via 'Thought Center-webcast e-mail alerts' van nieuwe webcasts op de hoogte wilt worden gehouden. Al deze informatie is benodigd om een webcast te kunnen bekijken. Tevens kunt u een hokje aanvinken om de inlogprocedure te automatiseren, zodat u bij uw volgende bezoek (vanaf dezelfde computer) aan het gedeelte met de Thought Center-webcasts automatisch ingelogd bent. Wij gebruiken deze bij aanmelding verkregen informatie ten behoeve van intern onderzoek en interne analyse, zodat wij beter inzicht hebben in wie onze webcasts bekijkt en wij beter aan uw behoeften kunnen voldoen.

Als u belangstelling heeft voor Thought Center-webcasts, maar geen tot uw persoon herleidbare gegevens wilt verstrekken, dan kunt u de op ey.com geplaatste executive summary's ('webcast recaps') doornemen, waarvoor u zich niet hoeft aan te melden.

IV. Surveys
Ernst & Young voert surveys via haar website uit. Van de deelnemers daaraan worden eventueel - naast hun mening en/of feedback - persoonsgegevens gevraagd (naam, contactgegevens, etc.). Het soort verzamelde gegevens verschilt per survey.

V. Aanmelding Thought Leadership
Het komt wel eens voor dat Ernst & Young in ruil voor onze Thought Leadership-materialen (white papers, artikelen, onderzoeken, rapporten, analyses, brochures, etc.) aanmelding verlangt. Via aanmeldingsformulieren kan om persoonsgegevens worden gevraagd. Het soort verzamelde gegevens verschilt per aanmelding. Ernst & Young behoudt zich het recht voor om bepaalde Thought Leadership-materialen alleen aan diegenen te verspreiden die de gevraagde gegevens hebben verschaft.

VI. Aanmelding voor evenementen
Ernst & Young maakt het mogelijk om via haar eigen website dan wel (in sommige gevallen) via de website van een derde u voor evenementen aan te melden. Er kunnen dan via de aanmeldingsformulieren voor die evenementen persoonsgegevens worden verzameld, waarbij het soort verzamelde gegevens per aanmelding verschilt. Het is Ernst & Young toegestaan om gegevens aangaande de aanmelders in samenhang met het evenement aan derden te verstrekken. Voorbeelden van 'derden' zijn: hotels, (mede)financiers, de 'trekkers' van het evenement, evenementorganisatoren (waaronder via derde-websites), sprekers, panelleden, etc. Voor een volledig inzicht in de manier waarop uw gegevens kunnen worden gebruikt, raden wij u aan om de nadere informatie te raadplegen die voor elk afzonderlijk evenement worden gegeven.

VII. Entrepreneur of the Year®
Ernst & Young aanvaardt via haar website voordrachten voor het Ernst & Young Entrepreneur of the Year-programma. Van de kandidaten, die het voordrachtformulier moeten ondertekenen, worden persoonsgegevens (waaronder van financiële aard) gevraagd. De voordrachtformulieren worden ten behoeve van de selectie van de winnaars aan de programmafinanciers en onafhankelijke nationale en regionale jury's verstrekt. Verder kan een deel van de informatie op het voordrachtformulier ten behoeve van onderzoeks-, educatieve en/of overige doeleinden worden gebruikt, maar wij onthullen de identiteit van de kandidaat of van de organisatie waar de kandidaat werkzaam is niet aan anderen dan de financiers, de juryleden en de daaraan gelieerde partijen. Kandidaten dienen hiermee akkoord te gaan alvorens zij aan de voordrachtsprocedure kunnen deelnemen. Degene die de kandidaat voordraagt, kan de eigen persoonsgegevens op het formulier vermelden. Dat is echter niet in alle gevallen vereist. Mochten deze gegevens worden verstrekt, dan zijn daarop dezelfde voorwaarden van toepassing als op de gegevens over de kandidaat. Voor alle nadere bijzonderheden verwijzen wij u naar de informatie in het materiaal met betrekking tot het Ernst & Young Entrepreneur of the Year-programma.

VIII. Ernst & Young-alumni
De door alumni aan Ernst & Young verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het onderhouden van contact met die alumni en worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende alumnus/alumna niet aan derden verstrekt.

IX. Ernst & Young Online
Mocht u van uw contactpersoon bij EY toegangsrechten tot Ernst & Young Online hebben gekregen, dan raden wij u aan de volledige privacymededeling door te nemen die voor deze dienstverlening geldt. Zodra u op Ernst & Young Online inlogt, komt u bij die mededeling.

Bijzondere persoonsgegevens
Ernst & Young is er niet op uit om via deze website bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, tenzij zij daartoe op grond van wet- en/of regelgeving verplicht is, bijvoorbeeld in het kader van werving en selectie. Onder bijzondere persoonsgegevens' wordt verstaan gegevens inzake ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele geaardheid of strafblad en, in sommige gevallen, BSN-nummers of financiële gegevens. Ernst & Young spant zich in om de vertrouwelijkheid en beveiliging van dergelijke door haar bij haar bedrijfsvoering verkregen gegevens te beschermen. De toegang tot dergelijke gegevens is beperkt, en er gelden beleidsvoorschriften en procedures gericht op bescherming van de gegevens tegen verlies, misbruik en oneigenlijke openbaarmaking.

Openbaarmaking
Ernst & Young houdt zich aan de 'Safe Harbor Principles', welke door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken (US Department of Commerce) zijn gepubliceerd, en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden die onderworpen zijn aan wetgeving die een passend beschermingsniveau waarborgen en/of die er schriftelijk mee akkoord zijn gegaan een afdoende privacybeschermingsniveau te bieden. Als zodanig kunnen wij uw persoonsgegevens om de volgende redenen bekend maken.

  • Indien zulks noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen en daarbij een derdeorganisatie betrokken is waarmee Ernst & Young een relatie onderhoudt (zie 'Links naar derden' hieronder).
  • Om aan een verzoek te voldoen waarbij meer dan één Ernst & Young-lidfirma betrokken is.
  • Indien daarom uitdrukkelijk door u als bezoeker van de site is verzocht.
  • Op last van de rechter of op grond van een ander juridisch vereiste of wettelijk voorschrift.
  • De openbaarmaking houdt redelijkerwijs verband met de verkoop dan wel andere vervreemding van het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten.

N.B.: Ernst & Young verzamelt of vergaart geen via deze site verkregen persoonsgegevens of informatie ter verdere verspreiding of verkoop aan externe partijen ten behoeve van consumentgerichte marketing of 'host-mailings' namens derden.

Wijzigen en bewaren gegevens
De van bezoekers van de site verzamelde gegevens worden uitsluitend bewaard met het doel de gewenste dienst te verlenen. Zodra de dienst voltooid is, worden alle gegevens conform het beleid van Ernst & Young op het gebied van het bewaren van gegevens vernietigd. Als u uw gegevens wilt (laten) bijwerken en/of wijzigen of uit onze administratie wilt (laten) verwijderen, neemt u dan contact met ons op, met een korte beschrijving van uw verzoek.

Links naar derden
Wij wijzen u erop dat eyxchange.nl links naar andere sites kan bevatten waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Het is mogelijk dat bezoekers van onze site voor meer informatie (zoals over onze Thought Leadership, evenementen, content sponsorships, vendor services, overheidsinstanties, non-profitorganisaties en sociale netwerken) worden doorgeleid naar de sites van derden. Ernst & Young geeft geen verklaringen of garanties af over de wijze waarop gebruikersgegevens op de servers van derden worden opgeslagen of gebruikt. Wij raden u aan het privacybeleid van iedere derdesite waarheen vanaf eyxchange.nl wordt doorgelinkt, te bestuderen, zodat u zelf kunt nagaan hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Cookies
Op eyxchange.nl, een online platform van Ernst & Young Nederland, en/of op de onderdelen van die site, kan gebruik worden gemaakt van cookies. Een 'cookie' is een stukje technologie met behulp waarvan de site bepaalde informatie (een 'identifier') in uw browser kan opslaan en die alleen wordt toegepast terwijl u de site bezoekt. Cookies worden niet gebruikt om de identiteit vast te stellen van iemand die eyxchange.nl alleen maar even bezoekt. Cookies helpen ons om het verkeer op de site bij te houden, zodat we voorkeurslocatie en -taal van gebruikers kunnen vaststellen en hen bij hun bezoek aan bijvoorbeeld ey.com naar de juiste homepage kunnen doorleiden..

Cookies kunnen voor nog meer doeleinden worden ingezet. Daarnaast worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat deelnemers aan online-polls hun stem niet meer dan één keer uitbrengen. Als u geen cookie van eyxchange.nl wilt ontvangen, dan kunt u uw browser zodanig instellen dat u een melding krijgt zodra u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u de cookie wel of niet wilt accepteren.

'Web beacons'
Ernst & Young adverteert bij tijd en wijle op websites van derden. Om het succes van onze reclamecampagnes te meten, kan het zijn dat wij soms technologie gebruiken met de naam 'web beacons' of 'action tags', die het aantal bezoekers tellen die op ey.com zijn terechtgekomen nadat hun op de site van een derde een Ernst & Young banner-advertentie werd getoond. Wij maken van deze technologie geen gebruik om bij uw persoonsgegevens te komen, maar uitsluitend om een cijfermatig totaalplaatje op te kunnen stellen over bezoekers die op eyxchange.nl terechtkomen en om de effectiviteit van onze advertenties te meten.

Kinderen
Dit privacy statement is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Wij onderkennen het belang van het beschermen van informatie van kinderen, met name in een online-omgeving, en wij verzamelen of bewaren niet bewust informatie over kinderen.

Aanpassingen op dit beleid
Het is Ernst & Young toegestaan om dit privacy statement waar nodig aan te passen. Houdt u er bij aanpassingen rekening mee dat het (maximaal) 30 werkdagen kan duren voordat de nieuwe privacygebruiken zijn doorgevoerd. Kijk regelmatig op deze pagina als u eventuele aanpassingen wilt (blijven) volgen.

Afmelden
Ernst & Young biedt u diverse keuzemogelijkheden inzake het verzamelen en gebruiken van tot uw persoon herleidbare gegevens. Als u zich via eyxchange.nl heeft geabonneerd op met Ernst & Young verband houdende updates, maar geen e-mails meer wenst te ontvangen, gaat u dan naar de afmeldingspagina van de applicatie waarop u zich heeft geabonneerd.

Nadere informatie
Voor meer informatie over de mate waarin dit privacy statement van toepassing is, zie de legal statement.