Legal

1              Legal statement

Juridische mededeling Inhoud

  1. Over Ernst & Young
  2. Over Xchange
  3. De website 'eyxchange.nl'
  4. Disclaimer

1. Over Ernst & Young
Ernst & Young is wereldwijd toonaangevend op het gebied van Assurance, Tax, Transaction en Advisory. Onze 141.000 mensen delen wereldwijd dezelfde waarden en staan voor kwaliteit. Wij maken het verschil door onze mensen, onze cliënten en de samenleving te helpen het maximale uit zichzelf te halen.

De aanduiding 'Ernst & Young' verwijst naar de wereldwijde organisatie van lidfirma's van Ernst & Young Global Limited ('EYG'), die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn. EYG is een UK company limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten.

De organisatie van Ernst & Young in Nederland bestaat onder meer uit de volgende rechtspersonen: EY organization NL - legal entities  (pdf, 44kb).
Ernst & Young Nederland LLP verleent geen diensten aan cliënten.

In het netwerk van Ernst & Young worden vier regio's onderscheiden: Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, EMEIA, Asia Pacific en Japan: EY organization 4 Areas  (pdf, 49kb). 


2. Over Xchange
Xchange is het online platform van Ernst & Young in Nederland waarop ondernemers kennisgerichte informatie krijgen en waar onderlinge discussie over onderwerpen die aan ondernemen zijn gerelateerd, wordt gefaciliteerd en bevorderd.

3. De website 'eyxchange.nl'
De website 'Xchange'  www.eyxchange.nl  bevat content die verband houdt met vraagstukken met betrekking tot ondernemen in Nederland.

De content van de Website ‘Xchange'   is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Ernst & Young in Nederland. EYGM Limited ('EYGM'). EYGM Limited is een in de Bahama's gevestigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is een lidfirma van EYG. EYGM is een centrale coördinerende entiteit die zelf geen diensten aan cliënten verleent.

De plaatselijke content op de pagina's voor de afzonderlijke landen is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de desbetreffende lidfirma('s).


4.  Disclaimer
Door gebruik te maken van deze Website verklaart u gehouden te zijn aan de onderstaande algemene voorwaarden.

De informatie op deze Website is bedoeld om de gebruikers algemene informatie te verstrekken over onderwerpen die voor hen relevant kunnen zijn. Ondanks het feit dat al het mogelijke is gedaan om actuele en juiste informatie te verstrekken, kunnen fouten niet worden uitgesloten. Voorts kan op deze Website worden verwezen naar bepaalde wet- en regelgeving. Die is in de loop der tijd aan verandering onderhevig en dient dan ook uitsluitend te worden uitgelegd in het licht van de meest recente wet- en regelgeving.

ERNST & YOUNG AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONJUISTHEDEN OF OMISSIES IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE.

Alle content van deze Website en alle via deze Website te verlenen diensten worden 'als zodanig' ['as is'] aangeboden, zonder waarborgen ten aanzien van volledigheid, juistheid of tijdigheid, en zonder uitdrukkelijke dan wel impliciete verklaringen, garanties of andere contractuele voorwaarden van welke aard dan ook. Ernst & Young verklaart noch waarborgt dat deze Website, de verschillende via deze Website te verlenen diensten en/of enige van deze Website gedownloade informatie, software of materialen juist, actueel, ononderbroken, vrij van fouten, vrij van omissies, of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn.

VOOR ZOVER HET HAAR ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, AANVAARDT ERNST & YOUNG GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U EN JEGENS WIE DAN OOK TEN AANZIEN VAN DE CONTENT VAN DEZE WEBSITE EN ALLE VIA DEZE WEBSITE TE VERLENEN DIENSTEN, UIT HOOFDE VAN HETZIJ ONRECHTMATIGE DAAD, HETZIJ ENIG CONTRACT OF ENIGE GARANTIE, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, EN HETZIJ TEN AANZIEN VAN DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE OF 'STRAFSCHADE' OF EEN DAARMEE VERGELIJKBARE SCHADE(VERGOEDING), OOK ALS ERNST & YOUNG OP DE HOOGTE WAS (GESTELD) VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE(VERGOEDINGEN) OF DAARVAN OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN.

De informatie op deze Website dient niet te worden opgevat als juridische, fiscale, accountancy- of andere professionele advies- of dienstverlening. Voordat u daadwerkelijk besluiten neemt, dient u omtrent specifieke fiscale of andere kwesties bij Ernst & Young of bij een andere professionele adviseur die bekend is met uw specifieke feitelijke omstandigheden advies in te winnen. U dient vertrouwelijke informatie naar geen enkele lidfirma van EYG te verzenden tot het moment waarop de desbetreffende firma heeft ingestemd met uw verzoek tot dienstverlening.

RSS feeds, podcasting en e-mail updates – Gebruiksvoorwaarden
RSS feeds, podcasting en e-mail updates zijn diensten die door bepaalde lidfirma's van Ernst & Young kosteloos aan personen worden aangeboden voor particulier, niet-commercieel gebruik. Met RSS feeds verstrekt Ernst & Young de koppen van nieuwsartikelen, beschrijvingen en links in XML-format aan personen die gebruikmaken van RSS readers of aggregators. Een podcast is een audioprogramma waar particulieren zich op kunnen abonneren. Ernst & Young stelt podcasts ter beschikking voor persoonlijk gebruik door particulieren. In de adressenboeken van aggregators voor RSS feeds, podcasting en e-mail updates kunnen Ernst & Young feeds worden opgenomen ten behoeve van de personen die van de aggregator gebruikmaken. Enig ander gebruik, inclusief het kopiëren, verveelvoudigen, heruitgeven, uploaden, plaatsen, verzenden of verspreiden van onze feeds of podcasts, op welke manier en met welke middelen dan ook, is verboden.

Ernst & Young behoudt zich het recht voor haar feeds, podcasts en e-mail updates op ieder gewenst moment te beëindigen. Alle content, al het beeldmateriaal en alle logo's die deel uitmaken van de EY RSS feeds, podcasts en e-mail updates zijn eigendom van EYGN Limited ('EYGN'), dat deze beschikbaar stelt onder voorbehoud van al haar rechten. EYGN, een lidfirma van EYG, is een centrale coördinerende entiteit die zelf geen diensten aan cliënten verleent.

Linken
De onderstaande weblinkactiviteiten zijn expliciet door Ernst & Young verboden en vormen mogelijk een inbreuk op handelsmerken en/of auteursrechten: links naar andere pagina's van onze Website dan onze homepage op www.eyxchange.nl, tenzij met onze expliciete instemming; links waarbij ongeautoriseerd gebruik wordt gemaakt van ons logo; en framing of metatags.

Ernst & Young wijst alle verantwoordelijkheid af voor de content, juistheid of beveiliging van websites die (via een hyperlink of anderszins) aan deze Website zijn gekoppeld.

Bepaalde links op deze Website leiden naar servers die worden onderhouden door personen of organisaties die niet onder controle staan van Ernst & Young. Ernst & Young geeft geen enkele verklaring of waarborg af ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van de informatie op dergelijke servers. Een link naar een website van een derde moet dan ook niet worden uitgelegd als goedkeuring door Ernst & Young of die derde van de ander of van diens producten en diensten.

Auteursrechtaanduiding
Behalve voor zover anderszins vermeld, valt al het materiaal op het wereldwijde gedeelte van deze Website onder het auteursrecht (2011) van EYGM Limited en valt al het plaatselijke materiaal op de afzonderlijke landensites onder het auteursrecht (2011) van de desbetreffende lidfirma's. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website, inclusief – doch niet beperkt tot – de tekst, afbeeldingen en de html-code, mag in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd of verzonden zonder de schriftelijke toestemming van EYGM of, voor zover het de plaatselijke content van een afzonderlijke landensite betreft, zonder de schriftelijke toestemming van de desbetreffende lidfirma('s).

'ERNST & YOUNG' en het gestileerde Ernst & Young-teken zijn gedeponeerd bij het US Patent and Trademark Office en bij andere merkenbureaus wereldwijd.